ارزش انسانی

  1. SaVsa

    کاریزما چیست؟

    افرادي كه انرژى مثبت دارند، اغلب مهربان و با عاطفه هستند، به زمين و زمان مهرباني مي كنند، غصه دارند اما آن را قصه نمي كنند تا خُلق مردم را تنگ نکنند، اغلب افرادى خوش خُلقند، دنبال نقاط مثبت هستند، در برابر نا ملايمات خم به ابرو نمي آورند. اين افراد در بلند مدت يك نيروي بدست مي آورند كه از...