دانلود eviews 9

  1. maryam_eco2003

    دریافت تمامی نسخه های Eviews تا نسخه جدید 9

    یک بخش از شرکت سهامی IHS (نام شرکت در بازار سهام نیویورک)، منبع جامع و پیشرو از اطلاعات و دانش مهمی است که بیش از 25 سال پیش یک نرم افزار آماری را ارائه داد. راه حل های نرم افزاری شرکت جهانی IHS، به محققان، شرکتها، بنگاههای دولتی و دانشجویان یک رابط موضوع محور با کاربرد آسان برای ابزارهای...