دانشگاه آکسفورد

  1. maryam_eco2003

    دانلود Microfit 5.0

    Microfit 5.0، برنامه منو محور تعاملی با یک میزبان از امکانات برای برآورد، آزمون فرض، پیش بینی، پردازش داده ها، مدیریت فایل، و صفحه نمایش گرافیکی است. این ویژگی ها Microfit 5.0 را یکی از قدرتمند ترین بسته های اقتصاد سنجی سری زمانی منو محور در دسترس کرده است. این بزرگترین مزیت این نسخه نسبت به...