ترجمه

  1. SaVsa

    فواید آواز خواندن و موسیقی برای حافظه و جلوگیری از زوال مغزی (جنون)

    محققان در بخش مطالعاتی خود بهبود پیدا کردن زوال عقلی و یا جنون را مورد هدف قرار دادند که در این میان موسیقی را بهترین درمان برای مراحل مختلف جنون پیشنهاد کرده اند. در میان 89 جفت تحت نظر درمان زوال عقلی(جنون)، 3 گروه از آنان انتخاب شدند تا بررسی ها بطور دقیق تر بر رویشان انجام گیرد. در این میان...