ورزش

  1. SaVsa

    قولنج شکستن ممنوع!

    علت قولنج کردن مفاصل، ایجاد حباب هاى گاز CO2 است که موجب افزایش حجم داخل مفصل و شکلى از احساس تنگى در آن مى شود و فرد براى خلاص شدن از این درگیرى مجبور است مفصل را در دامنه انتهایى خود قرار دهد تا حباب به وجود آمده، ترکیده و حجم مفصل به حالت عادى و طبیعى خود برگردد. مهم ترین عارضه این کار تضعیف...