نوشته‌ها

موسیقی پارت ۹ سریال کره ای تو هم انسانی

ترجمه و دانلود آهنگ You Are My Love از Seo Kang Joon

موسیقی پارت ۷ سریال کره ای تو هم انسانی

ترجمه و دانلود آهنگ In Your Eyes از Yongzoo & Yezi

موسیقی پارت ۶ سریال کره ای تو هم انسانی

ترجمه و دانلود آهنگ For The First Time از Gilgu bonggu

موسیقی پارت ۵ سریال کره ای تو هم انسانی

ترجمه و دانلود آهنگ Tell Me از Kim Na young

موسیقی پارت ۳ سریال کره ای تو هم انسانی

ترجمه و دانلود آهنگ The Longing Dance از Im Ji eun

موسیقی پارت ۳ سریال کره ای تو هم انسانی

ترجمه و دانلود آهنگ ?Who Are You از Red Haired Anne