نوشته‌ها

کی از شاینی

کی عضو شاینی تاریخ و جزئیات شروع کار انفرادیش رو اعلام کرد

سویو و کی

سویو از کی عضو شاینی به عنوان صمیمی ترین دوست مردش نام برد