نوشته‌ها

سویو و کی

سویو از کی عضو شاینی به عنوان صمیمی ترین دوست مردش نام برد